Mohammad Farida

Mohammad Farida

November 15, 1936 - June 27, 2017

Mohammad Farida

November 15, 1936 - June 27, 2017

Obituary

Mohammad Farida lives in , passed away at the age of 80.
Born on November 15, 1936 and passed away on June 27, 2017.

No Events & Services

No Charities & Donations

No Gallery Photos

No Videos

1 responses to Mohammad Farida

  1. با Ù” Ã™”¡Ã˜Â§Ã›Å’ت تاسف غÙ, واردÙ”¡ رو بÙ”¡ خاÙ” Ã™Ë†Ã˜Â§Ã˜Â¯Ã™”¡ فریدا تسÙ”žÃ›Å’ت گفتÙ”¡ Ùˆ از خداوÙ” Ã˜Â¯ Ù,تعاÙ”ž ارزوی صبر برای بازÙ,اÙ” Ã˜Â¯ÃšÂ¯Ã˜Â§Ã™”  اÙ”  Ù,رحوÙ, بخصوص خاÙ” Ã™, Ù,Ù” Ã˜ÂµÃ™Ë†Ã˜Â±Ã™”¡ فریدا Ùˆ ساساÙ”  عزیز داریÙ,
    ساساÙ”  Ù”¡Ã˜Â²Ã˜Â§Ã™Ë†Ã™”¡ Ùˆ Ú¯Ù”žÃ›Å’ یوشیج

Leave A Condolence

Choose a Candle